จุดแข็งจุดอ่อนของประเทศอินโดนีเซีย

สำหรับประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ และถ้าเราทำการศึกษาเกี่ยวกับจุดอ่อนจุดแข็งของประเทศอินโดนีเซีย จึงเป็นเรื่องสำคัญ และจุดแข็งของประเทศอินโดนีเซียนั้น คือ เป็นประเทศที่มีขนาดของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ นั่นเป็นเพราะ ประเทศอินโดนีเซีย มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 4 ของโลก และมีจำนวนประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย


สำหรับประเทศอินโดนีเซียนั้น ส่วนใหญ่ของประชากรของประเทศเป็นชาวมุสลิมและถือได้ว่ามากที่สุดในโลกด้วย และประเทศอินโดนีเซียนั้น มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและมีจำนวนและปริมาณมาก โดยเฉพาะทรัพยากรถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และโลหะต่าง ๆ และที่สำคัญที่สุดในประเทศอินโดนีเซียคือ ระบบการธนาคารค่อนข้างแข็งแกร่ง นั่นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเงินของประเทศด้วย
สำหรับจุดอ่อนของประเทศอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของภูมิประเทศที่ส่วนใหญ่จะเป็นเกาะ เพราะประเทศอินโดนีเซียมีภูมิประเทศเป็นเกาะมากถึง 17,600 เกาะ และอยู่กันแบบกระจายตัว ทำให้การกระจายของสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับประชากรนั้น ยังไม่สามารถพัฒนาได้เท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการคมนาคม และการเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเด็นที่น่าสนใจคือ ในส่วนของการลงทุนที่ส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปในเรื่องของการใช้ทรัพยากรของประเทศตนเองเป็นหลัก
การเรียนรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศอินโดนีเซีย มีประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจ และทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับลงทุนในธุรกิจกับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียนด้วย การศึกษาข้อมูลของแต่ละประเทศเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องศึกษาอย่างละเอียด